Uddannelse til ballonskipper

Lær at flyve ballon.

Bliv uddannet af vor instruktør Henning Sørensen, som har vundet Det Nordiske Mesterskab samt Danmarksmesterskabet 14 gange. Han har mere end 2100 timers flyveerfaring som ballonskipper, svæveflyve- og motorflyvepilot.

Krav til dansk balloncertifikat.
 • Fast bopæl i Danmark
 • Være fyldt 18 år
 • Være helbredsmæssigt godkendt (samme krav som stilles til svæveflyvere og motorflyvere).
 • Bestået teoretisk eksamen, jfr. nedenfor.
 • Bestået praktisk prøve, jfr. nedenfor.

Teoretisk uddannelse.

Det teoretiske pensum består af 6 forskellige fag:

 • Love og bestemmelser.
 • Meteorologi.
 • Menneskelig ydeevne og begrænsning.
 • Materialelære.
 • Gaslære.
 • Navigation og aerostatik.

De 3 første fag kan man gå til undervisning i sammen med svæveflyverne, medens de 3 sidste fag alene er fag vedrørende ballonflyvning, og som man kan læse sammen med sin instruktør. Til de 3 sidstnævnte ballonfag anvendes Dansk Ballonunions "Ballonhåndbog" som teoribog.

Eksamen i de 6 ovennævnte fag foregår skriftligt med 12 spørgsmål (multiple choise) i hvert fag. For at bestå de enkelte fag skal der svares rigtigt på 9 af spørgsmålene.

Praktisk uddannelse.

For at få certifikat skal man med tilfredsstillende resultat sammen med sin instruktør have gennemgået en praktisk uddannelse, der følger den af Trafikstyrelsens godkendte skolingsnorm, herunder

 • have opnået en flyvetid på mindst 16 timer, omfattende mindst 12 flyvninger hver indeholdende inflation (oppustning) og landing.
 • have udført mindst 20 starter og landinger.
 • have gennemført mindst en solo-opstigning af ikke under 30 minutters varighed.
 • have udført inflation samt tømning af ballonhylster under mindst 10 af de under punkt a. nævnte flyvninger.

 

      

Eksaminationsflyvning.

Når instruktøren skønner, at eleven besidder de færdigheder, som er nævnt i skolingsnormen, indstiller instruktøren eleven til prøve. Det er en forudsætning, at eleven har bestået alle de 6 teoretiske fag inden for de sidste 24 måneder. Eleven skal ved prøven  bevise at være kvalificeret til certifikat. Kontrollanten skal være godkendt af Trafikstyrelsen.

Prøven består af en mundtlig eksamination samt minimum 30 minutters flyvning med kontrollanten.